Your source for free quality articles. Add free content to your site or ezine and get more traffic! Article Authors/Writers: Submit your free articles for reprint and get credit and exposure. Free Content Articles has an extensive collection of articles on various subjects. Just click on the appropriate category to read the articles or copy them FREE for your use. Original, legal wealth of free website content is updated daily. Subscribe to the newsletter digest and receive a daily listing of all new posted articles for free reprint. Be the first to know!
Published:  2012-10-13 Views:  626
Author:  Lourdes
Published in:  Podcasts
Sporz_dzanie rocznych druków PIT to nad wyraz trudna sprawa, chyba _e pobierzesz i wgrasz na swój komputer gratisowy program PITy 2012, jaki sprawi, i_ tworzenie druków rocznych PIT stanie si_ nadzwyczaj proste i intuicyjne. Pity bezp_atny program polacy wysy_aj_ zeznanie PIT-39 je_li sprzedali nieruchomo__ nabyt_ po 31 grudnia 2008 roku, w druku tym podaj_ sum_ zarobku z tytu_u zbycia, kwot_ wydatków poniesionych z zwi_zku z posiad_o_ci_ i ewentualnie warto__ ulgi podatkowej na w_asne potrzeby mieszkaniowe. Zeznania PIT-36 nie wysy_aj_ prowadz_cy firm_ rozliczan_ rycza_tem ewidencjonowanym, chyba _e maj_ dwa rodzaje dzia_alno_ci gospodarczej _ jedn_ obj_t_ opodatkowaniem wed_ug skali podatkowej (PIT 36) drug_ _ rycza_tem (Pit 28). W owym przypadku z_o__ oni dwie deklaracje podatkowe _ dla ka_dej dzia_alno_ci osobno. Przychody z dzia_alno_ci gospodarczej obliczamy na deklaracji Pit-36 lub PIT-36l, zale_nie od stosowanej metody opodatkowania zysku. Je_li w trakcie roku skarbowego obywatel uzyska_ zarobki, które eliminuj_ uprawnienie do rycza_tu, sk_ada Pit-36, oraz na dodatek PIT-28 - za okres, w jakim prawid_owo prowadzi_ jednostk_ gospodarcz_ na podatku zrycza_towanym. Je_li dostajesz zarobki z w_asnej firmy i wybra_e_ opodatkowanie skal_ podatkow_, czyli na zasadach ogólnych, to sk_adasz deklaracj_ roczn_ PIT 36, wykazujesz tam przychody, koszty i przychód z dzia_alno_ci, kwoty nale_nych i op_aconych zaliczek na podatek dochodowy w ci_gu roku, warto_ci zap_aconych sk_adek ZUS. Aplikacja Pity 2012 gwarantuje najwi_ksze zwroty podatków, program samodzielnie odlicza maksymalne sumy mo_liwych do u_ycia ulg, a Ty jeste_ zadowolony z naprawd_ du_ych zwrotów podatkowych. Z ulgi na dzieci korzystamy pod__czaj_c do zeznania PIT dodatek PIT o oraz w_a_ciw_ g_ówn_ deklaracj_ podatkow_ (PIT 36, PIT-37). Ulga na dziecko przys_uguje osobom, które maj_ na wychowaniu ma_oletnie dzieci, na jednego potomka mo_esz pomniejszy_ podatek o nie wi_cej ni_ 1112,04 polskich z_otych.
There are zero comments yet, why not be the first?

You must be logged in to post a comment.

Please log in or register to comment or reply to a comment.


Improve Your Career And Salary With ITIL Certifications
Improve Your Career And Salary With ITIL Certifications
Cisco CCNA Certification A Preferable Choice For Career In Networking
Cisco CCNA Certification A Preferable Choice For Career In Networking
CompTIA Security+ Certification - Open The Doors Of Career Opportunities
CompTIA Security+ Certification - Open The Doors Of Career Opportunities
Get Lucrative Career And Higher Salary With EC-Council CEH V9 Certification
Get Lucrative Career And Higher Salary With EC-Council CEH V9 Certification
Overcome Your Anxiety And Fear In Real Estate
Overcome Your Anxiety And Fear In Real Estate
Comptia Network+ Certification For A Brilliant Career In Networking Field
Comptia Network+ Certification For A Brilliant Career In Networking Field
The Worst Diet Mistakes For Hair And Nails
The Worst Diet Mistakes For Hair And Nails
Improving Customer Satisfaction In Hotels
Improving Customer Satisfaction In Hotels
Select A Better Home Colour For A New Home
Select A Better Home Colour For A New Home
Home Buyers Prefer A New Home Rather Than An Old One
Home Buyers Prefer A New Home Rather Than An Old One
Real Estate: Things You Should Know To Negotiate The Best Deal
Real Estate: Things You Should Know To Negotiate The Best Deal