Your source for free quality articles. Add free content to your site or ezine and get more traffic! Article Authors/Writers: Submit your free articles for reprint and get credit and exposure. Free Content Articles has an extensive collection of articles on various subjects. Just click on the appropriate category to read the articles or copy them FREE for your use. Original, legal wealth of free website content is updated daily. Subscribe to the newsletter digest and receive a daily listing of all new posted articles for free reprint. Be the first to know!
Published:  2012-10-14 Views:  573
Author:  Francisco
Published in:  Podcasts
W razie rozliczenia si_ wspólnie z ma__onkiem albo jako obywatel wychowuj_cy w pojedynk_ dziecko, mo_e si_ zdarzy_, _e jedno z partnerów mo_e sk_ada_ PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzysta_ z PIT 36 (np. PIT 36 w_asny biznes). W takim przypadku rozliczenia si_ __cznie trzeba dokona_ na Pit-36. PIT 36 to formularz przesy_any z regu_y przez obywateli prowadz_ce biznes albo otrzymuj_ce zarobki z pracy na etacie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Je_li masz zamiar zabra_ si_ za tworzenie zeznania PIT w roku 2013 to musisz zdawa_ sobie spraw_, _e nie jest to lekka sprawa, przepisy podatkowe s_ zagmatwane, dlatego te_ najefektywniej jest mie_ w zanadrzu absolutnie najlepszy program do rozliczania zezna_ PIT w roku 2013, _ci_gniesz go z naszej strony internetowej ca_kiem bezp_atnie. Pit-36 dostarczy_ nale_y prowadz_c poddzier_aw_, dzier_aw_, podnajem, najem albo podpisuj_c inn_ umow_ o podobnym charakterze, obj_te opodatkowaniem wed_ug skali podatkowej (zatem nie wybra_y opodatkowania rycza_tem od przychodów albo liniowo w zakresie tych umów). P_atnicy podatku zrycza_towanego od przychodów ewidencjonowanych nie uwzgl_dniaj_ kosztów pozyskania przychodów. Do szczególnie znanych zezna_ PIT rocznych nale__: Pit 28, PIT 37, PIT 36. Aby upro_ci_ sobie wype_nianie zezna_ rocznych warto _ci_gn__ nasz darmowy program do deklaracji PIT 2012. Sk_adki ZUS s_ potr_cane od dochodu. Sk_adkami ZUS s_ wp_aty na zabezpieczenie rentowe, chorobowe, wypadkowe, emerytalne Polacy ubezpieczonej. Ulg_ na dzieci rozliczy obywatel która opodatkowany jest na skali podatkowej (Pit-36, PIT-37). Podatnicy rycza_tu zdo_aj_ potr_ca_ ulg_ abolicyjn_, sk_adki na ZUS, ulgi i odliczenia, sk_adki na ubezpieczenie zdrowotne. PIT 37 tworz_ Polacy, którzy osi_gaj_ przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy potr_ca p_atnik, np. z tytu_u stosunku pracy, umow_ zlecenia, z emerytury albo renty. Druki PIT roczne dostarczamy do 30 kwietnia po roku skarbowym, jedynym wyj_tkiem jest deklaracj_ PIT 28.
There are zero comments yet, why not be the first?

You must be logged in to post a comment.

Please log in or register to comment or reply to a comment.


Improve Your Career And Salary With ITIL Certifications
Improve Your Career And Salary With ITIL Certifications
Cisco CCNA Certification A Preferable Choice For Career In Networking
Cisco CCNA Certification A Preferable Choice For Career In Networking
CompTIA Security+ Certification - Open The Doors Of Career Opportunities
CompTIA Security+ Certification - Open The Doors Of Career Opportunities
Get Lucrative Career And Higher Salary With EC-Council CEH V9 Certification
Get Lucrative Career And Higher Salary With EC-Council CEH V9 Certification
Overcome Your Anxiety And Fear In Real Estate
Overcome Your Anxiety And Fear In Real Estate
Comptia Network+ Certification For A Brilliant Career In Networking Field
Comptia Network+ Certification For A Brilliant Career In Networking Field
The Worst Diet Mistakes For Hair And Nails
The Worst Diet Mistakes For Hair And Nails
Improving Customer Satisfaction In Hotels
Improving Customer Satisfaction In Hotels
Select A Better Home Colour For A New Home
Select A Better Home Colour For A New Home
Home Buyers Prefer A New Home Rather Than An Old One
Home Buyers Prefer A New Home Rather Than An Old One
Real Estate: Things You Should Know To Negotiate The Best Deal
Real Estate: Things You Should Know To Negotiate The Best Deal